תיאורי קורסים תואר ראשון

שנה א'

 

11101100:  שיטות בעבודה סוציאלית  א'

מטרת הקורס: הכרת מקצוע העבודה הסוציאלית כאחד המקצועות העוסקים בשינוי חברתי מתוכנן תוך התייחסות לבעיות חברתיות, שירותי רווחה ותפקידי העובד הסוציאלי. הבנת מושגים בסיסיים הנגזרים מהאידיאולוגיה וממטרות המקצוע, והתוודעות לאוכלוסיות המתמודדות עם מכשולים – אישיים, בינאישיים, חברתיים ותרבותיים.

הלמידה תתבצע בקבוצות קטנות מתוך שאיפה לאפשר לכל סטודנט השתתפות פעילה, פיתוח חשיבה ביקורתית ויצירת מרחב לבדיקה עצמית ביחס לבחירה והשתלבות במקצוע העבודה הסוציאלית.

 


 

11101104:  יחסים בינאישיים בקבוצה

מטרת הקורס: פיתוח מודעות עצמית, רגישות והבנת הזולת. שיפור דרכי קומוניקציה, הבנת תהליכים קבוצתיים. הלמידה בקורס מבוססת על התנסות אישית בתהליך קבוצתי והמשגתה בעבודה מסכמת.

11101106:  פסיכולוגיה התפתחותית במעגל החיים
הקורס עוסק בסוגיות מרכזיות בפסיכולוגיה התפתחותית כגון, משקלם של גורמים תורשתיים וסביבתיים בהתפתחות, בשילה ולמידה, ועוד; בהכרת תהליכי ההתפתחות לאורך מעגל החיים מינקות, דרך ילדות, התבגרות, בגרות, ועד אמצע החיים וזקנה, בתחומים שונים: התפתחות  קוגניטיבית, מוסרית, רגשית, חברתית, התפתחות הזהות, ועוד; ובהכרת התיאוריות המרכזיות המסבירות תהליכים התפתחותיים אלו והבנת הביקורות עליהן והיישומים שלהן.

דרישה מוקדמת: מבוא לפסיכולוגיה / מושגי יסוד בפסיכולוגיה.

 


 

11101112: מבוא לרווחה חברתית

מטרתו של קורס זה היא להגביר את ההיכרות של התלמידים עם מושגים בסיסיים מתחום המדיניות החברתית ועם סוגיות מרכזיות הנדונות במסגרתו. הקורס בנוי משני אשכולות מרכזיים. האשכול הראשון מוקדש ל"מדינת הרווחה". בחלק זה יוגדר המושג "מדינת רווחה", יוצגו מאפייניה ומהותה בעולם המערבי כמו גם תפקידיה, מטרותיה ודרכי פעולה המרכזיות. בנוסף, תסקר התפתחותה של מדינת הרווחה בעולם המערבי ויוצגו המגמות המאפיינות אותה בעשורים האחרונים. האשכול השני של הקורס יוקדש לאידיאולוגיות רווחה שונות. אשכול זה יאפשר להבין טוב יותר את הויכוח האידיאולוגי הקיים כלפי מדינת הרווחה, כפי שהתפתח במהלך המאה ה-20. באופן ספציפי יותר, תבחן האידיאולוגיה של ה"סוציאל-דמוקרטיה", אשר סיפקה את התמיכה ברעיון מדינת הרווחה, ובהמשך, יוצגו הביקורות השונות אשר הופנו כלפי מדינת הרווחה הן מימין על ידי "הימין החדש" והן משמאל, על ידי הגישה "הניאו-מרקסיסטית", ה"פמיניסטית" וגישת "הירוקים". הדיון באידיאולוגיות השונות מאפשר להבין את הדילמות המרכזיות במדיניות חברתית, כגון, אחריות הפרט מול אחריות הכלל,  ועם הביטוי הקונקרטי שלהן בסוגיות הקשורות לאופן הגשת שירותי הרווחה: סלקטיביות מול אוניברסליות, ריכוז  מול ביזור, הפרטה וכד'.

 


 

11101118:  הכשרה מעשית מודרכת בשירותי רווחה

המטרה: הכרה שיטתית של מקצוע העבודה הסוציאלית. בסמסטר הראשון מוקדש יום בשבוע לביקורים בשירותי רווחה ומפגש עם עובדים סוציאליים. בסמסטר השני, יום בשבוע, התלמידים מוצמדים לשירותי רווחה, לומדים להכיר את שירותי הרווחה הניתנים לפונה, את הקהילות בהן פועלים שירותי הרווחה ואת תפקידי העובד הסוציאלי. התלמידים מתנסים ביצירת קשר עם פונה תוך הקניית מיומנויות מקצועיות ראשוניות ופיתוח מודעות עצמית.

ההכשרה המעשית מלווה בהדרכת עובדים סוציאליים מקצועיים הפועלים בסוכנויות אלו ובתאום וליווי של מורי קורס השיטות.

השיבוץ לשירותים בסמסטר ב' מותנה בהגשת כל המטלות של סמסטר א'.

 


 

11101119:  מצוקה ומעורבות חברתית

הקורס הינו עיוני-יישומי באופיו, ומטרתו הכרת מהותן וטיבן של בעיות חברתיות, הכרת סוכנויות רווחה והתנסות במתן עזרה על מנת להביא לשינוי חברתי אצל יחידים ו/או קבוצות. הקורס כולל קורס בהיקף של שעתיים+ התנסות מעשית בליווי הדרכה מקצועית. התלמידים יהיו מעורבים אישית בפעילות חברתית לאורך כל הסמסטר, כ- 4 שעות שבועיות.

הקורס אינו מיועד לתלמידי בית-הספר לעבודה סוציאלית.

 


 

11101120:  מבוא למשפט

הקורס יעסוק במהות המשפט ובעיקריה של השיטה המשפטית במדינת ישראל. במסגרת הקורס יובהרו מקורות המשפט: החקיקה, התקדים המחייב, המנהג ומקורות המשפט המשלימים. במסגרת הקורס יובהרו מעמדן של רשויות המדינה, יחסי הגומלין ביניהן והפיקוח השיפוטי על פעולותיהן. יידונו חירויות היסוד של האזרח ומעמדו של בית-המשפט הגבוה לצדק בהקשר זה.

 


 

11101121: היבטים כלכליים בעבודה סוציאלית    

מטרת הקורס היא להקנות לסטודנט היכרות עם תורת הכלכלה, מקורותיה ואופן התפתחותה. לימוד כלי עבודה בסיסיים לניתוח תופעות כלכליות ורכישת שליטה במושגי היסוד של התחום. סקירת קשרי הגומלין בין המבנה הכלכלי והחברתי. כמו כן, היכרות עם עולם המושגים של החיים המאקרו-כלכליים בישראל והבנת תופעות מרכזיות בניהול מדיניות כלכלית.

 


 

11101127:  כתיבה מדעית ושימוש במאגרי מידע

מטרות הקורס להקנות לתלמידים מיומנויות להתמצאות בספריות האוניברסיטה ושימוש יעיל בהן, להכרת סוגי מידע שונים ושליטה בדרכים שונות ומגוונות להשגת מידע וספרות רלוונטית ברמה אקדמית, ולהקניית ידע על אודות עקרונותיה של הכתיבה המדעית: עקרונות של הכתיבה המקצועית והמדעית, תהליך כתיבת עבודה, מבנה עבודה אקדמית, כללי כתיבה וציטוט.

מטלות: השתתפות בכל השיעורים, הדרכות בספריה, תרגילים ועבודה מסכמת. 

חלק מהשיעורים יתקיימו בקבוצות במועדים נוספים שיפורסמו בתחילת הקורס.

 


 

11101128:  התיאוריה של הפרקטיקה א'

תיאוריות, גישות ומודלים משמשים עובדים ועובדות סוציאלים כנקודות מבט חיוניות על עשייתם. הם מציעים הסברים אפשריים לתופעות שונות, מכוונים לקביעת מטרות ודרכי התערבות, ועוזרים בתכנון הערכת ההתערבות. בקורסים שונים בתכנית הלימוד תלמדו תיאוריות, גישות ומודלים המשמשים כבסיס להתערבות בעבודה סוציאלית. מטרות רצף הקורסים של "התיאוריה של הפרקטיקה" הן (א) ללמוד תיאוריות מרכזיות בפרקטיקה של עבודה סוציאלית, תוך דגש על מושגים מרכזיים; (ב) לחדד את הקשר בין תיאוריות, גישות ומודלים מרכזיים לשימושיהם השונים בעבודה סוציאלית ו- (ג), לקדם את יכולותיכן לעשות שימוש מושכל בהמשגות אלו כחלק ממאגר הידע והמיומנויות שלכם כנשות וכאנשי מקצוע. בקורס הנוכחי, הראשון ברצף שלושת הקורסים, נלמד על מהותן ומאפיניהן של המשגות תיאורטיות בכלל ובעבודה סוציאלית בפרט, ונעמיק את הכרותינו עם שתי תיאוריות/גישות מרכזיות המאירות את קשריו של הפרט עם סביבתו החברתית: תיאורית המערכות והמודל האקולוגי, ותיאוריות פמיניסטיות.

 


 

11101129: מדינת הרווחה בישראל

קורס זה מתמקד במדינת הרווחה הישראלית. באופן ספציפי יותר, מתחלק הקורס לשלושה אשכולות מרכזיים: האשכול הראשון עוסק בהתפתחות מדינת הרווחה בישראל, בגורמים אשר עיצבו את התפתחותה ובמאפייניה כיום. האשכול השני עוסק בבעיית העוני והאי-שוויון בישראל. אשכול זה ידון בגורמים לעוני, הגדרת העוני ומדידתו, מגמות מרכזיות בשיעורי העוני, קבוצות בסיכון גבוה לחיים בעוני והדרכים באמצעותן מתמודדת מדינת ישראל עם בעיית העוני ואי שוויון. במסגרת האשכול השלישי נבחנות סוגיות מרכזיות במדינת הרווחה בישראל- הפרטת שירותים חברתיים, היבטים של מגדר והדרה.  מטרתו של קורס זה היא להגביר את הידע וההבנה של התלמידים לגבי מאפייניה של מדינת הרווחה בישראל. תשתית ידע זו היא הכרחית על מנת להבין את ההקשר בו מבוצעת פעולתם המקצועית של עובדים סוציאליים וכבסיס להתערבות בזירת המדיניות החברתית.

דרישה מוקדמת: מבוא לרווחה חברתית.

 


 

11101130:  מיומנויות התערבות א': שיטות ראיון והבניית הקשר המסייע

מטרת הקורס: רכישת מיומנויות להתערבות ישירה. הקורס עוסק בתרגום של הבסיס הפילוסופי, הערכי והקונספטואלי – כפי שנלמד בקורס השיטות – להתנהגויות מקצועיות ומיומנויות התערבות.

הדגש בשנה א' הוא על הבנה והתמודדות עם מושגים העומדים בבסיס הקשר המסייע (קבלה, אמפטיה, שיפוטיות ודעות קדומות, התנגדות וכו'); תרגול מיומנויות תקשורת כגון הקשבה, שאילת שאלות, טכניקות תמיכה והכוונה; והתנסות ראשונית במיומנויות התערבות ישירה (עריכת חוזה ראשוני, איסוף מידע).  הלמידה תתבצע באמצעות קריאת חומר תיאורטי, סימולציות וניתוח אירועים.

 


 

11101131:  תיאוריות של אישיות

תיאוריות האישיות השונות מהוות נדבך מרכזי בפסיכולוגיה. בקורס זה ילמדו התיאוריות המרכזיות, אשר חלקן מוצאות יישום מעשי בטיפול במצוקותיהם של אנשים. מדובר בפסיכואנליזה הפרוידיאנית, גישות פסיכואנליטיות שלאחר פרויד, בתיאוריות אשר יצאו מן האנאליזה ופנו לתחומים אחרים (אדלר, יונג, רייך), הביהביוריזם, האקזיסטנציאליזם והגישות ההומניסטיות.

דרישה מוקדמת: מבוא לפסיכולוגיה / מושגי יסוד בפסיכולוגיה.

 


 

11101133 מבוא לעבודה סוציאלית Introduction to Social Work

מהו מקצוע העבודה הסוציאלית? ממה הוא מורכב? על מה מתבסס? מהיכן שואב השראה? לאן פניו? ומי הם העובדים הסוציאליים? מה בעצם הם עושים?

תחילת הלימודים לקראת קבלת הרישיון לעסוק בעבודה סוציאלית מסמנת אירוע משמעותי בחיי כל תלמיד ותלמידה. באופן מעשי וגם סמלי, גלומה בה ראשית השתלבות בקהילייה מקצועית, אשר למרות גילה הצעיר יחסית, בססה לה מקום בלתי מוטל בספק במערך שירותי הרווחה, בריאות הנפש, התקון והבריאות במרבית מדינות העולם. במהלך הקורס נחשף חשיפה ראשונית לתשתית שעליה בנויה העבודה הסוציאלית, מרכיביה והדילמות המרכזיות המאפיינות אותה בעת הנוכחית.

 


 

111011328: פנים רבות לעוני: תפיסות ודרכי התערבות עם אנשים החיים בעוני

קורס זה השייך למקבץ  הקורסים העוסקים בשיטות התערבות במצבי עוני, אבטלה ומצוקה חברתית,יתמקד בתופעת העוני בקרב אוכלוסיות אשר חיות בעוני מתמשך.  התמודדות עם בעיית העוני ונגזרותיה בקרב אוכלוסיות שונות בחברה הישראלית עומדת בבסיס הגדרתו ומטרותיו של מקצוע העבודה הסוציאלית.

מטרת הקורס היא לסייע לסטודנטים בהבנה ,ניתוח ופיתוח שיטות התערבות עם אוכלוסיות הסובלות מעוני וממצוקה חברתית.  בקורס שני צירים השזורים זה בזה: האחד יעסוק בגישות תיאורטיות המנחות זיהוי והבנה של עוני והדרה , והשני יכלול חקר תרבותי וחברתי של עוני בחברה הישראלית. 

 

 


 

11101802:  מושגי יסוד בפסיכולוגיה

הקורס יציג וידון במושגים המרכזיים בפסיכולוגיה. במהלך הקורס התלמידים אמורים להכיר את עיקרי התחומים בהם עוסקת הפסיכולוגיה, את התיאוריות המרכזיות, ואת ההיבטים המרכזיים של תחומי העיסוק והמחקר.

 


 

11101805: היבטים אנתרופולוגיים של העבודה הסוציאלית (לא יינתן בתשע"ה)

הקורס מיועד לאפשר לתלמידים הכרות עם מגוון נושאים ומושגי יסוד בהם עוסקת הדיסציפלינה האנתרופולוגית. יידונו נושאים כגון: טקסים וסמלים בתרבויות שונות ומקומם בהבניית המציאות התרבותית, משפחה ותפקידי המינים, משמעות כאב וחולי, גישות תיאורטיות: אבולוציוניזם, פונקציונליזם, סטרוקטורליזם וכד'. יידונו מושגי יסוד בשיטת המחקר האנתרופולוגית ותפקיד האנתרופולוג.


 

11101806:  היבטים סוציולוגיים של העבודה הסוציאלית

מטרתו של הקורס הנה לתת בידי סטודנטים לעבודה סוציאלית כלים להבנת החברה ולניתוח תהליכים חברתיים. דגש מיוחד יינתן לאותם תחומי עיסוק סוציולוגיים שהם בעלי רלוונטיות מיוחדת לעבודה הסוציאלית. בקורס נכיר ארבע פרדיגמות לניתוח והבנת החברה: נלמד את מושגי היסוד, נכיר את ההוגים המרכזיים והטענות המרכזיות של כל פרדיגמה, כמו גם את נקודות הכוח והחולשה שלהן.

במשך הקורס  ננתח באמצעות פרדיגמות אלה מושגים מרכזיים כמו חברות, ריבוד חברתי ואי שוויון, סטייה ותיוג, תרבות, ארגונים, כוח. בחלקו האחרון של הקורס נבחן כיצד סוציולוגים שונים מתארים את תפקידה ותפקודה החברתי של העבודה הסוציאלית ושל שירותי הרווחה בכלל.

 


 

11101807:  החברה בישראל – תמורות ובעיות

הקורס מציע ניתוח סוציולוגי של מספר בעיות ותמורות מרכזיות של החברה בישראל. יושם דגש על המודעות לזוויות הראייה התיאורטיות השונות באמצעותן ניתן לבצע ניתוח שכזה, וכן לחשיבות הממד ההיסטורי שבניתוח הסוציולוגי. בקורס נדון במגדר, אתניות (יחסי מזרחים-אשכנזים ויחסי יהודים-ערבים), אי-שוויון מעמדי, יחסי דת ומדינה, מיליטריזם, יחסי עבודה ועוד. היכרות בסיסית זו עם המתחים והדינמיקות של החברה בישראל הינה חיונית לסטודנטים בעבודה-סוציאלית, אשר עתידים להתוודע למתחים אלה באמצעות המקרים הפרטניים והרחבים יותר בהם יטפלו בעבודתם המקצועית.  

 


 

11105007:   פילוסופיה של המדע

בקורס נתחקה אחר תמורות מחשבתיות שחלו בפילוסופיה של המדע - תחום דיון שמושאו טבע המדע והמתודה המדעית - סביב שאלת היחס בין מדע ואמת.

במהלך הקורס נעקוב אחר נקודות ציון מרכזיות בהיסטוריה של המדעים (בעקר בפיזיקה) והרעיונות, הקשורות בשאלה זו: החל מטבע ההסבר המדעי במשנתם של אריסטו ואפלטון במאה הרביעית לפנה"ס, עבור דרך המהפכה המדעית של המאות השש עשרה והשבע עשרה (מתלמי לקופרניקוס וניוטון), ועד ליצירה הפילוסופית של המאות השבע עשרה ושמונה עשרה (הרציונליזם של דקרט, האמפריציזם של לוק ויום, ונגיעה במשנתו של קנט), הכרוכה בה. כאן יודגש המפנה ההגותי הקשור בהעלאתה של שאלת ההכרה למרכז הדיון הפילוסופי. מכאן נמתח קו רעיוני לפוזיטיביזם  הלוגי של ראשית המאה העשרים.  בהקשר זה נדון במפנה הלשוני המתחולל בראשית המאה: מדגש הכרתי לדגש לוגי-לשוני. נסיים במחלוקת המרכזית של המאה העשרים, המגולמת בהגותם של הפילוסופים פופר וקון. בהקשר זה נדון בוויכוח בין ריאליזם לבין רלטיביזם של ידע, והשאלות הכרוכות בו: טבע השינוי המדעי ( ניוטון ויחסות פרטית- כמקרה מבחן- דיון איכותי בלבד),התקדמות לעבר אמת כנגד תפיסה אבולוציונית של ידע, לוגיקה כנגד חסר אמת מידה משותפת,  ואימפליקציות מוסריות העולות מהעמדות השונות. בנוסף, בקורס יוקנו מתודות של דיון שיש להן רלוונטיות לעשייה מחקרית בכלל (הכרת דפוסי טיעונים לוגיים, ההבחנה בין אמת של טענה לתקפות של טיעון, ההבחנה בין גישה סינכרונית לגישה דיאכרונית וכדומה). מטרת הקורס לאפשר לסטודנטים לחוות את סוג הפרספקטיבה שרק הפילוסופיה לבדה מציעה, היינו; התבוננות על המחשבה בת זמננו מנקודת מבט כוללת וחיצונית .מבט כזה מאפשר לסטודנטים להבין את כוחן ומגבלותיהן של תיאוריות בכלל ומעניק להם כלים רעיוניים ומושגיים למחשבה ביקורתית, פתוחה ויצירתית. בנוסף,הקורס, המתחקה אחר התפתחות המחשבה המערבית, מאפשר לתלמידים, מעבר להרחבת הידע המהווה מטרה בפני עצמה, הבנה עמוקה של מחלוקות מרכזיות במחוזות השונים של התרבות בת זמננו, תוך בחינת שורשיהן הרעיוניים.

 


 

11102125:  יסודות הפסיכולוגיה החברתית**

הקורס יעסוק בהבנת התנהגותו של האדם בסביבתו החברתית – תפיסת העצמי והזולת, עמדות ושכנוע, השפעה קבוצתית, סטריאוטיפים ודעות קדומות, משיכה בין-אישית, עזרה לזולת, תוקפנות ועוד – וביישום הידע הזה להבנה טובה יותר של המציאות החברתית של התלמידים.

דרישה מוקדמת: מבוא לפסיכולוגיה.

 


 

 

שנה ב'

 

11102100:  שיטות בעבודה סוציאלית ב'

הקורס נועד לעסוק ביישום הפרקטי של מודלים להתערבות בעבודה סוציאלית תוך זיקה ישירה לקורס במיומנויות התערבות והכשרת השדה.

ההוראה תתקיים בקבוצות קטנות, באמצעות דיונים קבוצתיים וקריאת חומר תיאורטי. יועלו דילמות מהכשרת השדה של התלמידים, יושם דגש על פיתוח חשיבה ביקורתית ופיתוח הזהות המקצועית של התלמיד. בקורס יינתן מקום לדיון בשאלות כלליות המתייחסות למהות ההתערבות.

דרישה מוקדמת: מבוא לרווחה חברתית; שיטות בע"ס א'; מיומנויות התערבות א'.

 


 

11102102:  המסגרת החוקית והמוסדית של שירותי הרווחה האישיים

הקורס יעסוק בשני מוקדים: הכרתו של המשפט בישראל בפרופסיה של העבודה הסוציאלית כמקצוע טיפולי ובייחודם של העובדים הסוציאליים – זכויותיהם וחובותיהם; מקומם של העובדים הסוציאליים במערך שירותי הרווחה הממסדיים בישראל. במהלך הקורס יוצגו הבעיות המורכבות של סודיות וחיסיון, האחריות המקצועית והאישית מול חובת הציות והנאמנות לבתי המשפט ולגופים סטאטוטוריים אחרים.

דרישה מוקדמת: מבוא למשפט.

  

11102104:   יחסים בינאישיים בקבוצה

מטרת הקורס: פיתוח מודעות עצמית, רגישות והבנת הזולת. שיפור דרכי קומוניקציה, הבנת תהליכים קבוצתיים. הלמידה בקורס מבוססת על התנסות אישית בתהליך קבוצתי והמשגתה בעבודה מסכמת.

 

 


 

11102108:  הכשרה מעשית מודרכת בשירותי רווחה

הכשרה מעשית משולבת בקורס שיטות העבודה הסוציאלית. התלמידים בשנה ב' עובדים יומיים בשבוע בשירות הסוציאלי ובו הם לומדים ומיישמים את הידיעות והמיומנויות של שיטות ההתערבות המקצועית. ההכשרה המעשית היא תחת הדרכתם של צוות מורי שדה של ביה"ס בתיאום עם המורה בקורס שיטות.

דרישה מוקדמת: שיטות בעבודה סוציאלית א'.

 


 

11102109:  נורמה, מוסר וסטייה חברתית (לא יינתן בתשע"ה)

ניתוח הסטייה החברתית, יחסיותה והשיפוט הערכי. ההתייחסות תהיה לסוטה, לקרבן ולמנגנוני הפיקוח. תכני הקורס: הגדרות של סטייה חברתית, מדידת הסטייה - הגלוי והנסתר, הסברים לסטייה חברתית (הסברים פיזיולוגיים- ביולוגיים, הסברים פסיכולוגיים, הסברים חברתיים, הסברים אקולוגיים וכלכליים). תיאוריות מרכזיות על סטייה - ניתוח השוואתי (התפוררות חברתית ואנומיה, גישת קונפליקט, תורת ההתחברות הדיפרנציאלית, התיאוריה של תת-תרבויות, תורת הפיקוח, גישת התיוג). קבוצות סוטות ואפיוניהן, תגובות חברתיות לסטייה, סטייה חברתית ועבודה סוציאלית - היבטים טיפוליים.

דרישות מוקדמות: מבוא לפסיכולוגיה, מבוא לסוציולוגיה.

 


 

11102116:  מיומנויות התערבות ב' -  אבחון פסיכוסוציאלי

הקורס נועד להרחיב את הידע התיאורטי והיישומי בתהליך ההתערבות המקצועית מהשלב של איסוף המידע והגדרת הבעיה, תוך התמקדות בהערכה הפסיכוסוציאלית. יושם דגש על הקשר בין הידע התיאורטי למיומנויות ההתערבות בנושא של אבחנה פסיכוסוציאלית. ההוראה תשלב הרצאות, דיונים קבוצתיים וניסיון של התלמידים מההכשרה המעשית.

קורס זה הינו חלק אינטגרלי מקורס שיטות ב' ומהכשרת השדה.

דרישות מוקדמות: מבוא לרווחה חברתית א'; שיטות בעבודה סוציאלית א'; מיומנויות התערבות א'.

 


 

11102127:  שיטות מחקר

מטרת הקורס להקנות לתלמידים ידע בסיסי בשיטות המחקר המקובלות במדעי החברה במטרה לשפר את יכולתם בתחומים הבאים: קריאת ספרות מדעית והבנתה; הערכת איכותו של מחקר על כל מרכיביו; תכנון מחקר מצומצם: יכולת לבחור במערכי מחקר מתאימים לבדיקת שאלות מחקריות, כולל שיטות מתאימות לאיסוף נתונים, עיבודם וניתוחם, ביצוע מחקר וכתיבת דו"ח מחקרי.

 


 

11102129:  המשפחה כמערכת 

מטרת הקורס להקנות לתלמידים מושגים בסיסיים להבנת הדינמיקה במשפחה; ראיית המשפחה כמערכת, חולי ובריאות, מבוא לשיטות הטיפול הנפוצות.

 

 


 

11102135:  הקבוצה הקטנה בעבודה סוציאלית 

בקורס זה נעמוד על אפיונה של "הקבוצה הקטנה". נלמד בסיסי ידע בעבודה סוציאלית קבוצתית, נסקור סוגי קבוצות שונות וסוגים שונים של עבודה סוציאלית באמצעות קבוצות.

 

 


 

11102236:  קהילה כיעד וכמנוף לשינוי חברתי בר קיימא 

מפגשי הקורס יאפשרו לסטודנטים לחקור ולהתבונן במרכיבים,מערכות, דינמיקות והשתנויות המתקיימות בסביבות חייהם של אנשים. המפגשים יחדדו את התובנות של המשתפים על ההשפעות ההדדיות שיש לכל אלה על ההתרחשויות בקהילות כולל על מקבלי השירותים החברתיים ועל אנשי המקצוע ובעלי העניין בקהילות. הסטודנטים יוזמנו לעמת את תפיסותיהם ומיומנויותיהם המקצועיות בתחום העבודה הסוציאלית, עם ידע ומידע הממוקד בהתערבויות ודרכי טיפול בגישות המשלבות עבודה סוציאלית קהילתית.

 


 

11102801:   פסיכופתולוגיה

קורס זה יקנה ידע בסיסי בהפרעות נפשיות. הסטודנטים ילמדו את שיטת הסיווג של הפרעות נפשיות המקובלת בפסיכיאטריה המודרנית ואת עקרונות האבחון של ההפרעות הנפשיות. בקורס יידונו גורמים ביולוגיים, משפחתיים, חברתיים ותרבותיים התורמים להתפתחותן ושימורן של הפרעות נפשיות. במשך הקורס הסטודנטים יבינו את החוויות הסובייקטיביות של האנשים הסובלים מהפרעות נפשיות ודרכי התמודדותם עם המחלה במישור הבין-אישי והחברתי דרך הצגות מקרה ודיונים סביבם. כמו כן, נסקור שיטות טיפול בהפרעות הנפשיות השונות.

דרישה מוקדמת: מבוא לפסיכולוגיה.

 


 

11102804:  מבוא לסטטיסטיקה

הקורס יעסוק בסטטיסטיקה תיאורית - לוחות, הצגות גרפיות, ערכים מרכזיים, מדדי פיזור, ציוני תקן, שימוש בלוחות ההתפלגות הנורמלית, מקדם המתאם וקווי רגרסיה. הסקה סטטיסטית – משפט הגבול המרכזי לממוצע ולפרופורציה, רווח סמך ובדיקת השערות סטטיסטיות לפי מדגם מקרי על הממוצע (שונות ידועה ושונות לא ידועה) ועל פרופורציה  ומבחן c2 לאי תלות.

11102818:  התיאוריה של הפרקטיקה ב' 

מטרת הקורס: הרחבת הידע התיאורטי המונח בבסיס ההתערבות הפרטנית (casework) בעבודה סוציאלית. הלמידה תיעשה באמצעות הצגה ודיון במושגי יסוד כגון: ערכים, עקרונות, הנחות והשערות המצויות בבסיס כל אחת מהתיאוריות והמודלים.לצורך הגברת ההבנה של יישום התיאוריות לעבודה סוציאלית יידון תהליך ההתערבות ותיבחן הייחודיות תוך כדי עיון בהדגשים השונים של הגדרת הבעיה אבחנה או הערכה, קביעת מטרות טיפוליות, יחסים טיפוליים והאסטרטגיה הטיפולית. בנוסף ייבחן הבסיס המחקרי.

דרישה מוקדמת: התיאוריה של הפרקטיקה א'.

 


 

11102810: מעשה ההתערבות 

במסגרת לימודי השדה תלמידות ותלמידים בית הספר לעבודה סוציאלית משובצים בשירותים חברתיים מגוונים ונדרשות להגיש שירותים פסיכו-סוציאליים ללקוחות באופן פרטני, זוגי ומשפחתי. בכל סוגי התערבויות הללו ,עליהן  לקיים מפגש טיפולי ולנהל שיחה טיפולית שתקדם את השגת התוצאות הרצויות. לצורך כך, הסטודנטית צריכה לדעת לעשות שימוש בטכניקות התערבויות שונות, ביניהן טכניקות תמיכתיות ( כגון:קבלה, הרגעה, ביטחון, עידוד, יישוג, תמיכה לא מילולית), טכניקות של הכלה כמו גם טכניקות של שיקוף, עימות, אוורור והבהרה. מטרת הקורס היא לאפשר לסטודנטיות לרכוש ידע תאורטי אודות הטכניקות ואופן השימוש בהן ולהגביר את יכולתן ליישם את הידע בשיחה טיפולית. לצורך כל זה,הקורס יעסוק בלימוד תאורטי ותיאור ההתערבויות/טכניקות, בדיון מתי הן רלוונטיות במפגש הטיפולי ובתרגול שלהן למעשה.

 


 

 

שנה ג'

 

11103016:  מיומנויות התערבות ג' – התערבות והערכתה

מטרת הקורס להקנות לסטודנט מיומנויות מקצועיות הכוללות את היכולת לתכנן התערבות שיטתית, לבצעה ולהעריכה – לאבחן את מערכת הפונה, לבחור אסטרטגיות התערבות הנשענות על ידע אמפירי מצטבר ומוכח (evidence-based). כל זאת, בהתאם לתחומי הבעיה הייחודיים של כל התרכזות (בריאות ושיקום, חברה רב-תרבותית, משפחה, קשישים, שלום הילד ותקון). דגש יושם אל מיומנויות ושיטות התערבות ועל הערכת תהליך ההתערבות ותוצאותיו.

הקורס יהיה בנוי משילוב של לימוד תיאורטי של המושגים, העקרונות, השיטות והכלים לתכנון התערבות ולהערכתה, ועל התנסות בפועל.

 


 

11103017:  התמודדות עם מצבי אובדנות (לא יינתן בתשע"ה)

הקורס יעסוק בהבנת מניעי ההתאבדות בהיבטים אישיותיים, משפחתיים, חברתיים ותרבותיים. יינתן דגש פילוסופי על תפיסת ערך החיים. יושם דגש על קבוצות סיכון מיוחדות, על הקשרים בין תקשורת והתאבדות. ייערך דיון בשימוש אבחנתי והתערבותי במכתבי מתאבדים. תעשה אבחנה בין מחשבות התאבדות, ניסיונות התאבדות, והתאבדות סופנית. יינתנו גישות כלים וטכניקות טיפוליות ברמות פרטניות ומשפחתיות. תהיה התמקדות ברמות שונות של מניעה הסברה וחינוך. יידונו בהרחבה גישות שונות בפסיכותרפיה למניעת ניסיונות חוזרים ולעבודה עם משפחת מתאבד.

 


 
11103020: פרקטיקת מדיניות בעבודה סוציאלית

מטרתו של הקורס המוצע היא להגביר את ההבנה של עובדים סוציאליים לגבי פרקטיקה של מדיניות בעבודה סוציאלית, כמו גם את יכולתם המעשית לפעול בזירת המדיניות החברתית של ארגונים, קהילות, רשויות מקומיות ומדיניות חברתית לאומית. באופן ספציפי יותר, קורס זה מבקש להמשיג את תחום הפרקטיקה של מדיניות ולהגביר את הבנת המשתתפים ביחס למהותה, באמצעות דיון בהגדרותיה השונות, המודלים השונים הנכללים בתוכה, אסטרטגיות הפעולה המרכיבות אותה, הכישורים הנדרשים כדי לעסוק בה, חשיבותה וההסברים העיקריים להזנחתה.

תהליך ההמשגה יעשה תוך ניתוח דוגמאות לפרקטיקה של מדיניות המבוצעות  על ידי עובדים סוציאליים בישראל ובעולם. קורס זה אשר ידרוש מהתלמידים להיות מעורבים בתכנון התערבויות שונות בזירת המדיניות של ארגונים או קהילות או בזירת המדיניות במישור הלאומי ויספק להם מסגרת מושגית למעורבות זו, יוכל לתרום להגברת מעורבותם של עובדים סוציאליים בזירת המדיניות החברתית ולאנטגרציה טובה יותר בין עבודה ישירה לעבודה והשפעה על מדיניות חברתית ועיצובה.

דרישות מוקדמות: מבוא לרווחה חברתית, מדינת הרווחה בישראל, המערכות להבטחת הכנסה

 


11103022:  סוגיות בעבודה עם בני נוער

מטרת הקורס להקנות ידע על אספקטים התפתחותיים והמשימות העיקריות של גיל ההתבגרות מנקודת מבט אישית, משפחתית ומערכתית. יוצגו סוגיות מרכזיות הקשורות בהתערבות עם אוכלוסיות יעד ייחודיות מקרב בני הנוער.

ינתן מקום לדיון בנושאים המעסיקים בני נוער ומטפלים בנוער כגון תוקפים וקרבנות של תקיפה מינית, הומוסקסואליות, חזרה בתשובה/שאלה. תיבחן השאלה האם נושאים אלה מהווים בעיות חברתיות.

 11103027: פרקטיקת תיאוריות

קורס זה מבקש להפגיש את המשתתפים עם תיאוריות ביקורתיות בעבודה סוציאלית. באופן ספציפי יותר, הקורס יעסוק בביקורות שהופנו כלפי מקצוע העבודה הסוציאלית על ידי העבודה הסוציאלית הרדיקלית, מבקרים עכשוויים "ניאו-רדיקליים", גישות פמיניסטיות והמחשבה הפוסט-מודרנית. בהתאם לכך, הקורס  בנוי מארבעה חלקים מרכזיים אשר כל אחד מהם מוקדש לדיון בביקורות שהופנו על ידי כל אחת מהגישות שהוזכרו. בפתח כל חלק, תוצג בקצרה מהותה של הגישה ולאחר מכן, תסקרנה הביקורות הבולטות שהופנו על ידה כלפי מקצוע העבודה הסוציאלית. לסיום, יוצג "המודל האידיאלי" של העבודה הסוציאלית על פי כל גישה או הצעותיה של כל גישה לגבי מאפייניה הרצויים של העבודה הסוציאלית.

דרישות מוקדמות: תיאוריה של הפרקטיקה א'; תיאוריה של הפרקטיקה ב'.

 


 

11103028:  סמינר אמפירי

הסמינר האמפירי מהווה המשך ישיר של קורס שיטות מחקר בשנה ב' ונועד להקנות לתלמידים התנסות מעשית ביישום חומר הלימוד התיאורטי בשיטות מחקר. במסגרת הסמינר האמפירי, התלמידים יעבדו בקבוצות מחקר, שכל אחת מהן תלמד את הספרות המקצועית בנושא המחקר, תתכנן מחקר על בסיס ספרות זו, תבצע את המחקר, תנתח את הנתונים ותכתוב דו"ח סופי במתכונת של מאמר מדעי.

נושאי הסמינר האמפירי בשנה"ל תשע"ו:

 •  קבוצה 01 – ד"ר בל גבריאל פריד: התמכרויות התנהגותיות – גורמים אישיים וחברתיים 

  סמינר זה נועד לפתח חשיבה מדעית ולהקנות ידע ומיומנויות בסיסיות במחקר בעבודה סוציאלית. למידה זו החלה במסגרת קורס שיטות מחקר בשנה ב', על ידי רכישת המושגים התיאורטיים, ותמשיך בסמינר הנוכחי על ידי יישום המושגים במהלך תכנון וביצוע של מחקר כמותי.

  במהלך סמסטר א' נעבוד על תכנון מחקר בנושא: התמכרויות התנהגותיות (הימורים) – גורמים אישיים וחברתיים. אופן איתור וגיוס אוכלוסיית היעד של המחקר יקבעו במשותף בשבועות הראשונים של הסמסטר. כל אחד ואחת מכם יתבקש לבחור משתנים מתוך רשימה שתוכן מראש, שישמשו לניסוח שאלות, השערות ומודל המחקר. העבודה על תכנון וביצוע המחקר תעשה בזוגות. עבודת המחקר תונחה ותלווה בשיעורים בכיתה ובפגישות אישיות. השיעורים בכיתה יתקיימו אחת לשבועיים במתכונת של סמינר. בשיעורים אלו תלמידים יציגו חלקים מהמחקר (בשלב התכנון או הביצוע) ויקבלו משוב מהמרצה והכיתה. בנוסף, ילמדו בשעורים אלו תכנים הקשורים לביצוע מחקר וכתיבת דו"ח מחקר. מספר השעורים המצומצם יחייב עבודה אינטנסיבית תוך הקפדה על לוחות זמנים.


   
 • קבוצה 02 – ד"ר יבגני טרטקובסקי: יחסים במשפחה: השפעת הערכים האישים של בני הזוג על חלוקת התפקידים במשפחה ועל שביעות הרצון מהזוגיות במסגרת הסמינר סטודנטים ישתתפו בביצוע מחקר על יחסים בין בני זוג.
  מטרתו המרכזית של המחקר היא לבדוק כיצד ערכים אישיים של בני הזוג משפיעים על היחסים ביניהם. ממחקרים קודמים ידוע לנו שערכים משפיעים על חשיבה, רגשות והתנהגות של בני אדם בסיטואציות שונות בחיים, אך השפעתם על חיי המשפחה מעולם לא נבדקה. במסגרת הסמינר, סטודנטים ייקחו חלק פעיל בבניית השאלון, יעבירו את שאלוני המחקר למכריהם ויבצעו ניתוחים סטטיסטיים של הנתונים. ההשתתפות בסמינר תתרום לידע התיאורטי של הסטודנטים ולהבנת התהליכים הפסיכו-סוציאליים הקשורים ליחסים במשפחה. 

   
 • קבוצה 03 – ד"ר גיא שילה: נטייה מינית – היבטים חברתיים ופסיכולוגיים
  בסמינר , נתמקד בהיבטים חברתיים ופסיכולוגיים הקשורים לנטייה מינית (היות האדם הומו, לסבית, או ביסקסואל). נדון בקשר שבין לחצים חברתיים לבין בריאות נפשית ופיזית של מיעוטים מיניים, וחברי הקבוצה יבחנו במחקר את הקשרים השונים בין גיבוש נטייה מינית, לחצים חברתיים, ובריאות נפשית ופיזית.

   
 • קבוצה 04 – פרופ' ריקי סויה: עובדים סוציאליים בישראל: לאיזו קבוצה חברתית הם משתייכים?  באילו אמונות, ערכים ותפישות הם מחזיקים? 
  אוכלוסיית היעד של המחקר, אותו נבצע במסגרת הסמינר האמפירי, היא עובדות ועובדים סוציאליים בישראל מתחומים ושירותים שונים. במחקר נבדוק את הפרופיל החברתי שלהם ואת האמונות, ערכים ותפישות בהם הם מחזיקים.
   
 • קבוצה 05 – פרופ' עדית וייס-גל: מחקר לשינוי חברתי 
  הסמינר ידון בסוג זה של מחקר ויסייע למשתתפותיו לבצע מחקר בכל נושא, על פי בחירתן, שתוצאותיו יוכלו להניע שינוי חברתי כלשהו (לדוגמא- שינוי מדיניות).המשתתפות תתבקשנה בסיום תהליך המחקר לשלוח את ממצאיהם לבעלי תפקידים שיוכלו לעשות שימוש בממצאיהם כדי להניע שינוי חברתי.

   
 • קבוצה 06 – ד"ר סולימאני אעידן יפית: ציפיות עתיד, התנהגויות סיכון, השכלה ורווחה נפשית בקרב צעירים: בראייה אתנית ומגדרית
  הסמינר ידון בין היתר בהבדלים הקיימים במשתנים אלו בקרב קבוצות חברתיות שונות ובקשרים שביניהם.

 


 

11103187:  עבודה סוציאלית בתחום החברה הרב תרבותית

סמינר ההתרכזות יעסוק במציאות הרב תרבותית המאפיינת את מדינת ישראל, ויתמקד בשתי אוכלוסיות: אוכלוסיות העוברות מארץ לארץ ומתרבות ותרבות ואוכלוסיות החיות כמיעוט הישראלית. הסמינר יקנה ידע, הבנה וכושר הבחנה ביחס לצרכים הפסיכו-סוציאליים של כל אחת מהאוכלוסיות וירחיב ויעמיק את הידע בשיטות התערבות ייחודיות, במכלול מישורי ההתערבות.

 


 

11103190:  אתיקה בהתערבות בעבודה סוציאלית

עובדים סוציאליים עומדים בעשייתם היום-יומית במצבים המחייבים אותם לקבל החלטות אתיות. קבלת ההחלטות כרוכה בקושי, עקב הקונפליקטים והדילמות המוסריות ובעיקר משום שאין תשובות חד-משמעיות, וכל סיטואציה היא חד פעמית במהותה. בקורס ננסה לתרגם את המרכיבים של ערכים ומודעות להיבטים אתיים שנלמדים בלימודי המקצוע לרמה של התנהגות אתית ופיתוח עקרונות להתמודדות עם מצבי קונפליקט.

 


 

11103192:  אלימות במשפחה 

קורס זה יבחן את התיאוריה, המחקר ודרכי ההתערבות ביחס לנשים מוכות וגברים מכים, תוך התמקדות בסוגיות הכרוכות בהגנה על הקורבנות, הפסקת האלימות ושיקום נזקיה ארוכי הטווח.

דרישה מוקדמת: המשפחה כמערכת.

 


11103199:  עבודה סוציאלית בתחום שלום הילד (לא יינתן בתשע"ה)

סמינר ההתרכזות מכוון להרחבה והעמקה של הידע והמיומנויות בשיטות התערבות  של העבודה הסוציאלית דרך הפרספקטיבה של תחום הילד. התלמידים ייחשפו להיבטים שונים בתחום ההתערבות: חוקיים, פוליטיים, אקולוגיים, מערכתיים-משפחתיים, אישיותיים, התפתחותיים.

יתקיים דיאלוג סביב הדילמות המרכזיות העומדות בפני העו"ס כאשר הוא עומד בפני קבלת החלטות בהקשר להתערבות להגנת ילדים המצויים ברמות שונות של סיכון וסכנה. יילמדו דרכי התערבות במישורים השונים ועם שותפים שונים ותיערך הכרות עם מסגרות משלימות וחליפיות למשפחה אשר נועדו להגן על ילדים.

 

 


 

11103200:  "כמו כלים שלובים" - מעברים ומשברים התפתחותיים במשפחה (לא יינתן בתשע"ה)

הקורס יתמקד במעברים ומשברים התפתחותיים במהלך מחזור חיי המשפחה. נלמד את משמעות המעבר משלב התפתחותי אחד למשנהו, נבחן את המשימות ההתפתחותיות של הפרט והמשפחה בכל אחד משלבי ההתפתחות. דגש מיוחד יושם על השילוב והאינטראקציה בין המשימות ההתפתחותיות של חברי המשפחה המצויים בשלבי התפתחות שונים והשפעתם ההדדית. נבין את משמעות הלחץ הטמון במעבר ואת הפוטנציאל של המשבר ההתפתחותי. נלמד דרכי התערבות במשפחה המצויה במשבר.

 


 

11103208:  הכשרה מעשית מודרכת בשירותי רווחה

ההכשרה בנויה על הניסיון הנלמד על-ידי התלמידים בשדה, בשנה א' וב'. ההכשרה ניתנת במסגרות ספציפיות הקשורות בתחומי ההתרכזות שנבחרו על-ידי התלמידים. תכליתם של הניסיונות הלימודיים והמטלות במסגרת ההכשרה המקצועית היא להכין את התלמיד לעצמאות התחלתית ואחריות מקצועית בתחומים הבאים: ניתוח אנליטי של השירות, מעורבות פעילה בעבודת הסגל, מעורבות חוץ סוכנותית; תכנון וטיפול במישור פרטני, קבוצתי וקהילתי בהקשר לסוג המטופלים.

 


 

11103240:  עבודה סוציאלית בתחום הזקן ומשפחתו (לא יינתן בתשע"ה)

בסמינר יידונו אספקטים שונים של תהליכי הזדקנות, תופעת הזקנה, וצרכי קשישים ומשפחותיהם. יושם דגש על היבטים פתולוגיים ונורמטיביים, ועל התפקידים הרבים ומגוונים של העובד הסוציאלי המקצועי  המטפל באוכלוסייה זו.

הסמינר מתנהל על רקע הרצאות פרונטליות, רפרטים של התלמידים, סדנאות בשדה, ועל-ידי ניתוח קבוצתי של מחקרים, ספרות וניסיונות קליניים של התלמידים במקומות הכשרתם.

 


 

11103264:  התרכזות – ע"ס בתחום בריאות הנפש

ההתרכזות תעסוק בנסיון להבין את הביטויים וההשלכות של מחלות הנפש על נפגע הנפש ועל סביבתו הקרובה. יושם דגש על לימוד תפקידי העבודה הסוציאלית מול נפגעי הנפש ומשפחותיהם תוך נסיון לסייע להם למצות את מירב היכולות והתפקודים שקיימים בהם לשם חיים החברה.

 


 

11103266:  התמודדות עם מצבי לחץ  בתהליך  ההגירה

הקורס ידון בתהליכים הסוציו-פסיכולוגיים בהגירה וקליטת מהגרים, בדגש על התהליכים המאפיינים את העלייה לישראל בעשרים השנים האחרונות. הנושאים העיקריים של הקורס יהיו מוטיבציה להגירה, יחס של החברה הקולטת כלפי המהגרים, מדיניות הקליטה, והסתגלות פסיכולוגית, תרבותית וחברתית של המהגרים. בחלקו הראשון של הקורס ידונו המושגים המרכזיים והתהליכים הפסיכו-סוציאליים הקשורים להגירה, ובחלקו השני נדון על שיטות העבודה עם המהגרים בהקשר פרטני, משפחתי וקהילתי. הקורס יקנה ידע תיאורטי ויספק כלים מעשיים אשר יאפשרו לסטודנטים להבין טוב יותר את המהגרים ולעזור להם להתמודד עם הלחצים הכרוכים במעבר הבין-תרבותי.

הקורס אינו מיועד לתלמידי התרכזות ע"ס בתחום החברה הרב-תרבותית

 


 

11103268: עוני, הדרה ועבודה סוציאלית (לא יינתן בתשע"ה)

קורס זה השייך למקבץ  הקורסים העוסקים בשיטות התערבות במצבי עוני, אבטלה ומצוקה חברתית,יתמקד בתופעת העוני בקרב אוכלוסיות אשר חיות בעוני מתמשך.  התמודדות עם בעיית העוני ונגזרותיה בקרב אוכלוסיות שונות בחברה הישראלית עומדת בבסיס הגדרתו ומטרותיו של מקצוע העבודה הסוציאלית.

מטרת הקורס היא לסייע לסטודנטים בהבנה ,ניתוח ופיתוח שיטות התערבות עם אוכלוסיות הסובלות מעוני וממצוקה חברתית.  בקורס שני צירים השזורים זה בזה: האחד יעסוק בגישות תיאורטיות המנחות זיהוי והבנה של עוני והדרה , והשני יכלול חקר תרבותי וחברתי של עוני בחברה הישראלית. 

באופן ספציפי יותר יכלול הקורס שלושה חלקים מרכזיים: הראשון יעסוק בגישות שונות לניתוח והבנת העוני והדרה חברתית ויבחן את הקשר בין ממדים תרבותיים וחברתיים לבין היווצרות העוני.  החלק השני, יתמקד בראיה תרבותית ומגדרית של מאפייני קבוצות שונות הסובלות מעוני (משפחות רב בעייתיות, נשים, מחוסרי עבודה, דרי רחוב, המגזר החרדי). בחלק השלישי יינתן מקום לדיון באופן בו מתמודדים עובדים סוציאליים בפרקטיקה עם נושא זה ויבחנו גישות ותוכניות התערבות להתמודדות עם עוני בקרב אוכלוסיות עניות.

 


 

11103269: תאטרון קהילתי ועבודה סוציאלית

הקורס יעסוקי בחיבור שבין עבודה סוציאלית ובין תיאטרון בקהילה. בהלך הקורס ילמדו תיאוריות שונות של תיאטרון קהילתי ויבדק החיבור שביניהן לבין עבודה סוציאלית קהילתית וקבוצתית . דגש יושם על התנסות חוויתית ועל העשרת הכלים התיאטרליים של העובד הסוציאלי בקהילה, תוך התבונות בדילמות אפשריות, בפוטנציאל ובקשיים שעלולים להתעורר. (לא יינתן בתשע"ה).

 


 

11103276:    תאוריה ומיומנויות בשיתוף ציבור/לקוחות בתהליכי קבלת החלטות (לא יינתן בתשע"ה)

נושא שיתוף הציבור בתהליכי קבלת החלטות קושר בין ערכים דמוקרטיים, ערכי מקצוע העבודה הסוציאלית ופרקטיקות של התערבות מקצועית ברמת הפרט והקהילה. בקורס ייבחנו היבטים שונים של הנושא הן ברמה התיאורטית והן ברמה הפרקטית. במסגרת הקורס ינתן גם דגש על רכישת מיומנויות אישיות בתחום שיתוף הציבור.

 


 

11103280 - התרכזות – ע"ס  בתחום הבריאות

ההתרכזות תעסוק בהבנת ההיבטים השונים של חולי פיזי והשלכותיים על תפקידי  העבודה הסוציאלית בקרב האדם החולה ומשפחתו במערכת הבריאות. יושם דגש על היכרות עם גישות תיאורטיות מרכזיות ומחקרים  המסבירים את תהליכי התמודדות והסתגלות של האדם והמשפחה למצבי חולי פיזי לאורך מעגל החיים תוך דגש על היבטים  חברתיים, תרבותיים ומגדריים; היכרות עם דרכי העבודה הייחודיות לתחום: גישות להערכה ביו- פסיכו- סוציאלית, התערבויות קצרות מועד, תכנון שחרור מאשפוז, התערבויות ארוכות טווח בקרב חולים במחלות ממושכות והתערבויות במצבי סוף החיים; הקניית מיומנויות להתערבות בשעת דחק ומשבר;היכרות ובחינה ביקורתית של תפקידי העבודה הסוציאלית במערכות בריאות באשפוז ובקהילה  בדגש על מקומו הייחודי של העובד הסוציאלי בצוות רב מקצועי; הקניית ידע אודות פרקטיקה  פרטנית, קבוצתית, קהילתית והיבטים של מדיניות  בתחום הבריאות.

 


 

11103281 – התרכזות -  ע"ס עם משפחות

במסגרת הסמינר הסטודנטים יעמיקו את הבנתם ביחס לעבודה סוציאלית עם משפחות במצבי חיים ייחודיים, תוך שימת דגש על משפחות במצבי משבר, אלימות במשפחה ומשפחות אשר חיות בעוני. בתוך כל אחד ממצבי חיים אלה ילמדו המשתתפים את הדינאמיקה הייחודית, ההשלכות, הכוחות והגורמים המסכנים, וכן דרכי אבחון, הערכה והתערבויות מתאימות. ההכשרה המעשית תיעשה במחלקה לשירותים חברתיים מתוך חזון להכין את המשתתפים לתפקיד עובדת סוציאלית משפחתית, בהתאם לרפורמה של משרד הרווחה. לצד דגש על עשייה מתוכננת והערכת תוצאות שיטתית, יחשפו המשתתפים, בין היתר, להתערבויות קצרות מועד, התערבויות במשבר, עבודה עם הורים וילדים, עבודה עם משפחות בצל החוק, סנגור ומיצוי זכויות.

 


 

11103292: גירושין - אחד ממצבי לחץ במשפחה (לא יינתן בתשע"ה)

מטרת הקורס לעמוד על  גישות ייחוד התהליך, היבטים כלכליים של תהליך הגירושין דרכים שונות להתמודדות עם מעבר הגירושין. הדינמיקה של קונפליקט הגירושין מההיבט האישי, זוגי, הורי, משפחתי וחברתי ולהציע דרכים שונות להתמודד עם הקונפליקט. הלמידה תקיף חומר תיאורטי, דרכי התערבות ובתיאורי מקרה.

 


11103294: ארגז הכלים היצירתי

הכלים האומנותיים והיצירתיים בטיפול משמשים כשפת ביטוי והבעה באמצעים בלתי מילוליים, אך מוחשיים וקונקרטיים. זוהי שפה אוניברסאלית המשמשת  גשר בין תרבותי, בין אישי ותוך אישי. מטרות הקורס:

 • הבנת הקשר בין תהליך היצירה לבין תהליך הטיפול במשפחה ובפרט.
 • הבנת המטרות והשימושים הדיפרנציאלים בכלים היצירתיים/ אומנותיים לצורך הערכה ואבחון, וכמקדמי שינוי בתהליך הטיפול המשפחתי.
 • היכרות תיאורטית ומעשית עם מגוון כלים אומנותיים/ יצירתיים ( ציור, פיסול משפחתי בחומר ובתנועה, קולאז' משפחתי ,שימוש באלבום התמונות, שימוש בקלפים טיפוליים, דמיון מודרך) ולימוד אופני שילובם הייחודי בהתאם למטרות ההתערבות, בשלבי הטיפול השונים עם הפרט ועם המשפחה.
   

 

11103295: סוגיות בעבודה טיפולית עם ילדים הגדלים במשפחות אלטרנטיביות - (לא יינתן בתשע"ה)

מטרת הקורס היא לעקוב אחר סוגיות טיפוליות העולות במפגש עם ילדים למשפחות אלטרנטיביות (משפחות הומו-לסביות, הורות יחידנית, משפחות מאמצות). במהלך הקורס נבחן  את אופני  ההתמודדות איתן מנקודות מבט מסורתיות ופוסט-מבניות/מודרניות. כמו כן, נתמקד בהיבטים הקליניים של המפגש הטיפולי עם הילד ועם משפחתו.

 


 

11103296: התערבות עם נשים בדחק ומשבר

התערבות רגישת מגדר, מייחסת חשיבות ומשמעות להקשר המגדרי בחברה ולתפקידו בהווצרות העולם התוך נפשי, לכינון חוויות ולתהליכים המאפיינים נשים לעומת גברים (וכל מי שביניהם). הגדרת מצב כמשברי ומתן פתרונות טיפוליים למצב זה, יהיו תמיד תלויי הקשר ואידיאולוגיה, וכך גם הגדרתם של מצבים כמשבריים עבור נשים. על מנת להבין את המשמעות היחודית של משברים בחיי נשים הקורס יורכב משלוש יחידות: ביחידה הראשונה, נלמד את התאוריות המרכזיות העוסקות בהבנת עולמן הנפשי הייחודי של נשים בהשוואה לגישות הפסיכולוגיות הקלאסיות מתוך התבוננות מנתחת וביקורתית. בחלק זה נבחן את סוגי ההגדרות הקיימות למשבר ואת הרלוונטיות של ההמשגות הקיימות לעבודה טיפולית עם נשים. ביחידה השניה נעסוק בעקרונות המרכזיים של התערבות עם נשים במצבי דחק ומשבר ונבין כיצד הם נשאבים ומתבססים על הגישות התאורטיות שנלמדו. נבחן את האופנים בהם ניתן להבין משברים  בחיי נשים (הן משברים "נורמטיביים" והן משברים נסיבתיים), להקשיב באופן חדש ואחר לנשים במשבר, ולהציע דרכי התערבות מתאימות ורלוונטיות. בחלק השלישי והאחרון נדגים את העקרונות שנלמדו על מספר תחומים המוגדרים ו/או נחווים כמשבריים עבור נשים: גיל ההתבגרות (גיבוש זהות, גילוי המיניות, השתנות הגוף וכו'), דכאון ודכאון אחרי לידה, אלימות במשפחה – ונתרגל וניישם את דרכי ההתערבות שהוצעו.

 


 

11103297: מיומנויות מתקדמות בעבודה קהילתית  (לא יינתן בתשע"ה)

קורס זה יתעמק בעקרונות, באסטרטגיות ובמיומנויות של עבודה קהילתית. הדיון ילווה במתן דוגמאות והמחשות מתוך פרקטיקה קהילתית של עובדים סוציאליים ויאפשר להתנסות בתכנון וביישום של מיומנויות קהילתיות.

 


 

11103298: התערבויות קהילתיות באירועי אסון וחרום

מצבי דחק, משבר ואסון הינם אירועים שכיחים במאה בעולם בכלל ובישראל בפרט. הדרך שבה אנו כחברה מתמודדים עם אירועים אלו, לא כל שכן עם אירועי אסון רבי יותר נפגעים (מלחמה, טרור או רעידת אדמה), תקבע האם הקהילה שלנו תפגע בצורה משמעותית או תסתגל ותצמח. מודל ההתמודדות הסיסטמי אקולוגי (Belsky, 1980; Berger, 2002) גורס כי ניצול מיומנויות התמודדות ברמת הפרט, המשפחה והקבוצה וגיוס משאבים קהילתיים ולאומיים יחרצו את רווחת הפרט והישרדות הקהילה. תפקידם של עובדים סוציאליים הוא להעצים תהליכי החלמה בעתות משבר ואסון ובפיתוח חוסן אישי וקהילתי בטרם האירועים מתרחשים. קורס זה יתמקד בתיאור ההשפעות הפסיכו-חברתיות של אירועי משבר ואסון על האוכלוסייה בכלל ועל  אוכלוסיות מוחלשות בפרט, בהקניית מושגים תיאורטיים בתחום ובמתן כלים בסיסים לאיתור נפגעי טראומה והתערבויות מניעתיות ומידיות. יוצג המודל האקולוגי להתמודדות עם מצבי משבר ואסון (Berger, 2002) ויינתנו מושגים בסיסיים המסבירים את הפנומנולוגיה והדיאגנוסטיקה של נפגעי טראומה. כמו כן, יתנסו  הסטודנטים בכלים לתיחזוק עצמי (self-maintenance) וילמדו כיצד לתחזק צוותי חרום.  הקורס ישלב הרצאות ותיאורי אירועים משהשטח, כמו גם התנסויות חווייתיות, סימולציות ומשחקי תפקיד בהם יתרגלו הסטודנטים את המיומנויות שילמדו.

 


 

11103444: הקבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית – תיאוריה ויישום

מטרת הקורס: להקנות מושגי יסוד במישור הקבוצה שיתנו בסיס ראשוני עיוני ומעשי לבחירת קבוצה כשיטת התערבות, להקמת הקבוצה, לבניית יחידת ההנחיה ולהכרת תפקיד המנחה. בין הנושאים שיידונו: הרציונל להתערבות קבוצתית בעבודה סוציאלית, היסטוריה של עבודה קבוצתית.

יידונו מושגי יסוד, כגון: setting, הקבוצה כשלם, מיומנויות תצפית ומיומנויות הנחיה בסיטואציות נבחרות, תהליכים בקבוצה.

הלמידה תכלול תיאוריה והתנסות בכתה בהשתתפות פעילה של התלמידים.

דרישות מוקדמות: הקבוצה הקטנה בעבודה סוציאלית, יחסים בין-אישיים בקבוצה.

 


 

11103487: סוגיות עכשיות בתחום המשפחה: מדיניות, טיפוליות ואתיות

הקורס יעסוק בסוגיות נבחרות בתחום היחסים בתום המשפחה.

תכני הקורס:  היבט חברתי של משפחות בעידן המודרני והשלכות על המשפחות בחברה הישראלית. פתיחת צוהר למערכות יחסים בתוך המשפחה: זוגיות, הורות תוך מיקוד באבהות. נציג היבטים תיאורטיים, אמפיריים והשלכות על התערבות.

הקורס ילווה בעבודה על סרטים, תיאורי מקרה והצגות סטודנטים. 

 


 

11103488: פיתוח שליטה עצמית באלימות - (לא יינתן בתשע"ה)

שליטה עצמית מתבססת על עקרונות הפסיכולוגיה החיובית ומשתמשת בכוחות, במקום בפתולוגיה, כבסיס לשינוי וקידום. מודלים של שליטה עצמית התפתחו מתוך הטיפול הקוגניטיבי-קונסטרקטיביסטי, ומהווים דרך להתייחסות אל האדם, חייו ותפקידו.

הטיפול הקוגניטיבי בכלל, והשליטה העצמית  בפרט עוסקים בפיתוח מיומנויות המאפשרות לאדם להתמודד עם מצבי לחץ, רגשות מכאיבים ומחשבות מפריעות.

הקורס יעסוק בהכרת המודל לשליטה עצמית כמודל המבוסס על עקרונות הפסיכולוגיה החיובית. יוצגו הגישות של  קנפר, מייכנבאום, רוזנבאום ורונן יודגמו יישומם של מודלים אלו לתחום בריאות הנפש, ילדים ובני נוער ויודגשו דרכי יישום המודלים.. יודגמו שימושי המודל לטיפול בבעיות בריאות נפש כמו חרדה, דיכאון, אובססיות, אנורקסיה ואלימות וכדרך לפיתוח אושר בקרב בני האדם.

 


 

11103489: התנהגויות ומצבי סיכון  (לא יינתן בתשע"ה)

המושג סיכון מתייחס לסיטואציה כוללת המקיפה מגוון של גורמים הקשורים לא רק ליחיד אלא גם לגורמים חיצוניים. מטרתו של קורס זה הינה לזהות הבניות חברתיות ופאניקות מוסריות המשפיעות על הגדרתם של סוגים שונים של התנהגויות (כמו שימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים והימורים) או מרחבים מסוימים (מרחב האינטרנט) כמסוכנים. בנוסף ידונו בקורס נושאים כמו מדיניות חברתית ביחס להתנהגויות בסיכון, הערכת מסוכנות, הקשר בין שלבים התפתחותיים שונים לבין מצבי סיכון ואף יוצגו מודלים להתערבות.

 


 

11103490: דתיות ורוחניות כמשאבי התמודדות עם משברי חיים

האבות המייסדים של הפסיכולוגיה (פרויד, סקנר) נטו להתייחס לדת כגורם בעל השפעה שלילית על חייו של הפרט. המחקר האמפירי של השנים האחרונות קורא תגר רציני על הנחה זו. מחקר ענף מראה שעל פי רוב דתיות ורוחניות מהוות משאבים רבי עוצמה לאנשים רבים המתמודדים עם משברי חיים. קורס זה יסקור את מושגי היסוד של הפסיכולוגיה של הדת (קידוש וחילול הקודש, דתיות פנימית וחיצונית, קנאות, רוחניות) ויתמקד במחקר האמפירי סביב דרכי ההתמודדות הדתיים עם משברי חיים, החיוביים והשליליים שבהם. בסוף הקורס נדון באיך אפשר לתרגם את התובנות המחקריות ליישומים קליניים פרקטיים בעבודה עם יחידים וקבוצות.  

 


 

11103494: היבטים חברתיים וקהילתיים של טראומה (לא יינתן בתשע"ה)

הקורס יעסוק בקשרי הגומלין שבין חברה לטראומה. הבניה חברתית של מושג הטראומה והתמורות שחלו בהמשגה זו לאורך ההיסטוריה יוצגו וידונו. יסקרו אירועים טראומתיים מכוננים ובכללם השואה, מלחמות בכלל ומלחמות ישראל בפרט, שבי, נכבה וטראומה מינית. תבחן התרומה של משתנים חברתיים תרבותיים, הן לגרימה ושימור סימפטומים פוסט טראומתיים והן כגורמים מקדמי החלמה ושיקום. הקורס יורכב מהרצאות ומרפרטים קצרים שיציגו הסטודנטים בכתה.

 


 

11103495: נערות וצעירות מרקע של מצוקה- איפיונים, צרכים, ודרכי התערבות

הקורס מציע התבוננות על אפיונים ודרכי התערבות עם נערות וצעירות במצבי סיכון ומצוקה כסוגיה חברתית בולטת בחברה הישראלית. ניתוח סוגיה זו תדון דרך היבטים פסיכולוגיים וחברתיים המובילים לבולטות של נערות וצעירות במצבי סיכון ומצוקה כבעיה חברתית: תהליכי התפתחות של נערות, מקומן של נערות וצעירות בחברה, מימדי הניתוק  של נערות מרקע של מצוקה, תהליכים של אי- שוויון ושינוי חברתי, עבריינות ואלימות. לצד זה נעסוק בשאלות האם וכיצד טיפול בנשים שונה מטיפול בגברים, מהן דרכי הטיפול והשיקום המותאמות לצעירות ולנערות, באיזה אופן משפיע המיגדר של המטפל על הטיפול ? וכיצד קשורה תפיסת תפקיד המטפל במערך הארגון בטיפול בנערות המגיעות מרקע של מצבי מצוקה.

 


 

11103496: התמודדות משפחות עם אובדן ושכול  (לא יינתן בתשע"ה)

הקורס יעסוק בהבטים תיאורטיים, מחקריים ופרקטיים של אובדן ושכול מנקודת מבט מערכתית. לצד תיאוריות יוצגו מחקרים יישומיים העוסקים בהתמודדות המערכת המשפחתית עם מצבים של אובדן ושכול לאורך מעגל החיים. במהלך הקורס תנתן התייחסות גם לסוגיות של אבל מקדים ואובדן בלתי נראה בהבטים תיאורטיים, אימפריים והשלכותיהם להתערבות. הקורס מלווה בעבודה על תיאורי מקרה, שימוש בקלטות וידיאו ומקרים המבוססים על ספרות יפה.

 


 

11103497: מיומנויות מתקדמות בעבודה סוציאלית קהילתית (לא יינתן בתשע"ה)

הקורס נועד להעמיק את הידע וההבנה בתחום המתודה הקהילתית בעבודה סוציאלית וכיצד ניתן לשלבה עם המתודה הפרטנית, המשפחתית והקבוצתית. הקורס יתמקד במודלים של יישום תהליכי שינוי בקהילה תוך העמקת הדיון במיומנויות מתקדמות בעבודה קהילתית. מיומנויות אלה יכללו:   מיומנויות בתכנון ופיתוח שירותים ותוכניות הבונות יכולות קהילתיות (Community capacities' building), מיומנויות גיוס, ארגון ועבודה עם ולמען לקוחות, פעילים ומנהיגויות קהילתיות, מיומנויות  הקמה, פיתוח וביסוס שותפויות ומיומנויות לעבודה בצוותים, וועדות וקבוצות משימה בקהילה (דרישות קדם: מבוא לעבודה קהילתית).

 


 

11103498: עובדים סוציאליים ותקשורת

עבודה עם התקשורת הופכת להיות חשובה במיוחד על רקע כוחה להשפיע על דעת הקהל ומעצבי המדיניות ובכך להוביל לשינויים קהילתיים וחברתיים. מטרה הקורס היא להכשיר עובדים סוציאליים לעבודה עם אמצעי התקשורת וזאת על מנת לאפשר להם להכיר אסטרטגיה נוספת העומדת לרשותם כדי להשפיע על שיח חברתי ומדיניות חברתית. במסגרת הקורס ירכשו התלמידים מיומנויות של שימוש באמצעי התקשורת הכתובה והאלקטרונית עם דגש על הופעה בפני מצלמות, הכנת חומרי הסברה ותקשורת כתובים והכנת תכנית לקמפיין תקשורתי בנושא הנוגע להם ולעבודתם.

 


 

11103499: מיומנויות עבודה עם ילדים בסיכון בהקשר המשפטי (לא יינתן בתשע"ה)

מדי שנה עשרות אלפי ילדים ומתבגרים (גילאי 3 עד 18) נמצאים במגע עם המערכת המשפטית; אם כנפגעי התעללות, כעדים למעשי אלימות או רצח, כפוגעים צעירים, או במקרים של גירושי הורים, ילדים רבים נאלצים להיות חלק מתהליך משפטי אשר מטרתו להוביל את עשיית הצדק ו/או למצוא פתרון שיגן עליהם ויקדם את רווחתם. על עובדים סוציאליים רבים מוטלת החובה (והזכות) ללוות ילדים אלה ולהיות גורם משפיע ומכריע בתהליך, כדוגמת חוקרי ילדים, עובדים סוציאליים לחוק הנוער, עובדים סוציאליים לעניין סדרי דין, עובדים סוציאליים ביחידות הסיוע של בתי המשפט. במהלך הקורס יקבלו המשתתפים ידע תאורטי ויישומי אשר יצייד אותם בהבנה ובכלים בעבודתם העתידית למען ילדים במערכת המשפטית. המשתתפים ייחשפו במהלך הקורס לשלוש גישות תאורטיות מרכזיות: התאוריות ההתפתחותיות, תאוריית ההתקשרות והפסיכולוגיה החיובית. בהתבסס על תאוריות אלה המשתתפים ילמדו ויתרגלו אסטרטגיות עבודה מגוונות (שביניהם שימוש בסיפורים, כרטיסי זיכרון, ציורים) תוך חשיפה לחומרים מהשטח (עדויות ילדים נפגעי עבירה, סיפורי ילדים במקרה של סכסוך הורי, ציורי ילדים, חוות דעת של עובדים סוציאליים, תסקירים מבית משפט ועוד). מטרת הקורס היא להעניק למשתתפים הכשרה בסיסית בעבודה מול המערכת המשפטית, כאשר מטרת העל היא קידום רווחתם של ילדים אשר מעורבים במערכת המשפטית וזאת לצד שמירה על תהליך עשיית הצדק. (שם הקורס בתשע"ב כולל היה: מיומנויות עבודה במערכת המשפט).

 


 

11103501: השמות חוץ ביתיות בארץ ובעולם: היבטים חברתיים וטיפוליים

הקורס יעסוק בסוגיות הקשורות לטיפול בילדים ונוער במסגרות חוץ ביתיות בישראל ובעולם. מטרת הקורס הנה לספק לסטודנטים ידע תיאורטי ופרקטי בעבודה מערכתית עם הילדים ומשפחותיהם בהוצאה חוץ ביתית.  הנושאים שילמדו  בקורס יעסקו בין היתר  ברקע ההיסטורי להוצאה חוץ ביתית, בתהליכי קבלת החלטות להוצאה חוץ ביתית, בסוגי המסגרות החוץ ביתיות הקיימות, במאפייני הילדים בפנימיות ומשפחותיהם ובתפקיד המערכתי  והטיפולי של העו״ס במסגרות אלו.

 


11103537:  טיפול  בגברים: סוגיות מרכזיות מנקודת מבט חברתית

נראה כי מאבקן של נשים בחברה הישראלית לשחרורן מהכבלים של התרבות הפטריארכלית מקבל מקום נרחב יחסית בשיח החברתי-פוליטי-טיפולי. אך ניכר, שמאבק חשוב זה עוד רחוק מלהסתיים. לעומתן, מאבקם של הגברים לשחרור מכבלי תרבות דכאנית זו, כמעט ואינו מקבל מקום בשיח החברתי-הפוליטי, וכל שכן, כמעט ואינו מקבל מקום בשיח הפמיניסטי. וניכר כי סיפור פגיעותו של הגבר בחברה הישראלית עובר תהליך של השתקה.

תחום הטיפול בגבר הישראלי נמצא ברובו בתחומי ההתערבות של העבודה הסוציאלית. מרבית הגברים בארץ מטופלים במערך שרות בתי הסוהר, שירות מבחן לנוער ומבוגרים, תחנות לטיפול בסמים ואלכוהול, משרד הביטחון ויחידות לטיפול באלימות במשפחה.

במהלך הקורס נעסוק בהרחבה בשאלות הבאות:  מהו תהליך החיברות (סוציאליזציה) של בנים בחברה הישראלית? מה הם הצרכים הייחודיים של גברים הפונים לקבלת עזרה?  באיזה נסיבות גברים פונים לקבל עזרה טיפולית? מהם השירותים החברתיים המציעים תמיכה ועזרה טיפולית לגברים? איזו טכניקות טיפוליות יעילות בעבודה עם גברים? ברוב 'מפעלי הטיפול' בגברים בארץ אנשי הטיפול הינם נשים (בעיקר עובדות סוציאליות) נעסוק במתחים שעולים בנושא זה, ועד כמה נשים מבינות ויכולות להבין גברים?  ועוד...

 


 

11103566:  התערבות רגישת תרבות

הקורס יעסוק במציאות הרב-תרבותית המאפיינת את מדינת ישראל ויתמקד במטרות הבאות:

(א) פיתוח תובנה באשר לחשיבותה של פרקטיקה רגישה להבדלי תרבות;
(ב) פיתוח מודעות לעמדות אישיות כלפי האחר – השונה;  
(ג) הקניית ידע על קבוצות תרבותיות בעלות מאפיינים ייחודיים ועל צורכיהן;     
(ד) הרחבת הידע באשר לשיטות התערבות אפקטיביות עם קבוצות תרבות ייחודיות.
במסגרת הקורס תתקיים סדנה שמטרתה הגברת המודעות העצמית לשוֹנוּת באמצעות התחברות למטען התרבותי האישי, ובחינה של עמדות אישיות כלפי קבוצות תרבות שונות.
הקורס אינו מיועד לתלמידי התרכזות ע"ס בתחום החברה הרב-תרבותית

 


 

11103568:  נשים במבט פסיכו-חברתי – מצוקות ודרכי טיפול  (לא יינתן בתשע"ה)

קורס זה יעסוק בניתוח והבנת מצוקותיהן של נשים בראיה מגדרית חברתית ופסיכולוגית.

תכני הקורס: תיאוריות עכשוויות בתחום הפסיכולוגיה של האישה; תפקידן המשפחתי-חברתי של נשים: תפיסות מסורתיות אל מול גישות פמיניסטיות; העמקה והתייחסות לשנים במצבי מצוקה שונים כמו: נשים כמטפלות עיקריות במצבי קושי במשפחה (care givers), נשות מכורים, נשים ובריאות נפשית וגופנית, נפגעות תקיפה מינית; הכרת צורכיהן הייחודיים של נשים אלו, ובחינת דרכי ההתערבות הקיימות והרצויום עם אוכלוסייה זו.

יתקיים דיון על המפגש המגדרי בעבודה עם נשים במצוקה, המאפיינים, הקשיים והאופן בו ניתן להתמודד עם הטיפול באוכלוסייה זו.

 


 

11103726: סוגיות בבריאות וחולי פיזי בקרב ילדים

הקורס יקנה ידע תיאורטי בסוגיות שונות בתחום הבריאות והחולי והפיזי בקרב ילדים, כמו: עקרון טובת הילד בנושא בריאות פיזית,  מעמד הורים בנוגע לטיפול הרפואי בילדיהם,  חוק זכויות הילד החולה,  השלכות התפתחותיות, רגשיות, חברתיות והתנהגותיות של חולי פיזי,  סגנונות התמודדות של ילדים עם חולי פיזי.

 


 

11103727: המארגן הקהילתי וארגון הקהילה

הקורס נועד להקנות בסיס ידע תיאורטי, פרקטי ורעיוני בעבודה סוציאלית קהילתית שמטרתה לחולל שינוי חברתי "מלמטה", באמצעות הפעלת לקוחות. במוקד הקורס יעמדו גישת ארגון הקהילה (community organizing) ותפקיד המארגן הקהילתי (community organizer) ותרומתם לעבודה קהילתית המבקשת לקדם זכויות אדם וצדק חברתי. במהלך הקורס נבחן את האופן שבו עבודה קהילתית מפרספקטיבה של ארגון הקהילה, תורמת לארגונם של "הסובלים מהבעיה" ולמוביליות של כוח באמצעות מגוון פעולות ואסטרטגיות קולקטיביות-קהילתיות. באופן ספציפי נעמוד מקרוב על הייחודי שבעמדת המוצא המקצועית\ערכית של המארגן הקהילתי, נשאב השראה ממארגנים קהילתיים בעבר ובהווה ונלמד מאורח פעולתם. לאורך הקורס נבקש לברר את מידת הרלוונטיות של גישה זו ומיצגיה לעבודה הסוציאלית ולעובדים סוציאליים, נוכח אתגרים שעומדים בפניהם בעת הנוכחית.  

הלמידה בקורס תתבסס על קריאה, ניתוח מקרים, הרצאות אורח וסרטים.

 11103728: אלימות מינית מנקודת מבט אישית וחברתית: תיאוריה ופרקטיקה
בארבעים השנים האחרונות מאבקה של התנועה הפמיניסטית הביא למודעות גדלה והולכת כי אלימות מינית היא בעיה חברתית רחבת הקף, הדורשת העלאת מודעות חברתית, פיתוח מענים, חקיקה ואכיפה. חשיבותה של מודעות זו הנה גדולה לאין שיעור בקרב עובדות ועובדים סוציאליים אשר פוגשות ופוגשים מדי יום בשטח בנפגעות ונפגעים רבות ורבים מאוד, לעיתים מבלי יכולת לזהות סימנים מחשידים לפגיעה ותוך קושי לתשאל עליה ולסייע. קורס זה, המתקיים בשיתוף פעולה עם מרכז הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית בתל- אביב, מבקש להפגיש את הסטודנטים/סטודנטיות עם נושא זה ולהקנות  להם/ן ידע בסיסי על פגיעה מינית הנשען על חומרים תיאורטיים, קליניים ואקטואליים מתוך מציאות החיים בישראל.

 


 

11103730: ארגון הקהילה לשינוי מדיניות

שינוי וסנגור מדיניות מבוססי קהילה יוצגו כתהליכים מעצימים ומחזקי סולידריות בתוך ובין קבוצות בקהילה, תוך  קריאת תיגר על מוסדות ומערכות מדכאות ובניית קמפיינים לשנותם. בניגוד לראיה המסורתית של סינגור- כתהליך שבאמצעותו מומחים מייצגים את האינטרסים של קבוצות מודרות בזירה הפולטית ומוסדית- קורס זה יבחן דרכים שבאמצעותם קבוצות מודרות יכולות לסנגר עבור עצמן, ובכך, לסייע בבניית ארגונים ולפיתוח הקהילה.הקורס יתמקד במיומנויות האנליטיות והבין- אישיות הנדרשות בכדי לגייס קבוצות וקהילות, אשר יחוללו שינויים במדיניות באמצעות חקיקה וערוצים משפטיים ורגולטוריים.הוא יכלול דוגמאות עכשוויות והיסטוריות, ברמה המוקמית והארצית,בקרב קהילות בעלות הכנסה מועטה וכוח השפעה מועט.

 


 

11103731: סוגיות בשכול ואובדן

קורס זה יבחן את התאוריה, המחקר ודרכי ההתערבות של עובדים סוציאליים ביחס לשכול ואובדן, בדגש על אובדן טראומטי (תאונות, רצח, המתה, אובדנות, וכד'). הקורס יתמקד בסוגיות הקשורות בהשלכות האובדן על בני המשפחה השורדים ברמה התוך אישית, הבין אישית והחברתית ובדרכי התערבות העבודה הסוציאלית עם השורדים.

 


 

11103732: שיתוף ושותפות עם פרטים וקהילות

תהליכי שיתוף ושותפות מבטאים היבטים של קשר ופרקטיקה מקרבת בין עובדים סוציאליים לאנשים עימם הם פועלים.

במהלך הקורס נתבונן בנושא באמצעות התנסות ולמידה תיאורטית בסוגיות הרלוונטיות לתהליכים אלה.
נעסוק בנושאים שיעלו ממשתתפי הקורס, כמו גם בסוגיות של ידע, עוצמה, פטרונות, הדדיות, נוכחות ותרומתם של אנשים שיש להם התנסות ישירה עם שירותי רווח

 


 

11103736: התערבות קהילתית – מיומנויות תכנון וביצוע

הקורס "מיומנויות התערבות קהילתית"  מיועד להרחיב את הידע התיאורטי והיישומי בקרב סטודנטים לע"ס בהתרכזות רב- תרבותית, בהקשר הפרוייקט הקהילתי הנבחר במקומות ההכשרה השונים.

במהלך הקורס נבחן כיוונים שונים להתערבות קהילתית מתוכננת עם צרכני השירותים ולמענם, על בסיס מודלים בהתערבות קהילתית ,מיומנויות ותפקידים נדרשים. השיעורים יתבססו על החיבור בין תיאוריות ושיטות בעבודה קהילתית לבין הפעלתן דה פקטו בהתערבות ברמה מעבר לפרט . בנוסף , הכיתה תשמש  כקבוצת הדרכה על הפרוייקטים השונים של הסטודנטים. 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>