תנאי הרישום והקבלה לתש"פ לתכנית ההשלמות לתואר שני

תנאי רישום וקבלה

 1. בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג (מכל התחומים), בציון גמר 88 לפחות, ו/או בעל תואר מוסמך (תואר שני) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג (מכל התחומים), בציון גמר 85 לפחות.

 2. השלמת 6 קורסי קדם כתנאי להגשת מועמדות לתכנית ההשלמה. קורסי הקדם אינם נלמדים כחלק מהתכנית, והמועמדים נדרשים לסיימם (אם לא למדו אותם במסגרת לימודים בתחום אחר) לפני תחילת הלימודים. ניתן יהיה לסיים שניים, מבין קורסי הקדם, עד לסיום שנה א' בלימודי ההשלמה לעבודה סוציאלית. על המועמדים לסיים קורסים אלו בציון עובר. קורס אקדמי הינו כל קורס בהיקף של  2 ש"ס לפחות, ניתן ללמוד את הקורסים בכל מוסד אקדמי.

   

קורסי קדם כתנאי לקבלה ללימודי השלמה בעבודה סוציאלית:

חובה

 • סטטיסטיקה
 • שיטות מחקר

 

ארבעה קורסי קדם מתוך עשרת הקורסים הבאים:

 • מבוא לסוציולוגיה
 • מבוא לפסיכולוגיה
 • מבוא לפסיכופתולוגיה
 • תיאוריות אישיות
 • פסיכולוגיה חברתית
 • פסיכולוגיה התפתחותית
 • החברה הישראלית
 • כלכלה
 • מבוא למשפט/שיטת המשפט הישראלי
 • מבוא למנהל ומדיניות ציבורית

 

3.  מעורבות וניסיון בפעילות/עשייה חברתית או אחרת הקשורה לעולמות התוכן של מקצוע העבודה הסוציאלית (כולל פעילות התנדבותית בהיקף של 100 שעות לפחות). על המועמדים למלא טופס אישור העסקה או התנדבות

 בית-הספר שומר לעצמו את הזכות לשקול היבטים נוספים, על סמך המידע שמפורט בשאלון האלקטרוני שבאתר ביה"ס  וכן לזמן את המועמדים לראיון אישי או קבוצתי.

 

סדרי רישום

1. יש להירשם לתוכנית ההשלמות ברישום המקוון דרך אתר הרישום האוניברסיטאי  

 

 יש לשלוח בדוא"ל - im@tau.ac.il, למדור תואר שני באגף רישום ומינהל תלמידים:

 • גיליון ציונים רשמי, אישור זכאות לתואר ואישור על ציון הגמר מהמוסד בו למדו.
 •  מועמדים שטרם סיימו את לימודיהם יעבירו גיליון ציונים רשמי מעודכן הכולל ממוצע ציונים מצטבר. 
 • תלמידי ובוגרי אוניברסיטת ת"א אינם צריכים להמציא גיליון ציונים.
 • יש לשלוח את הקבצים כ- Pdf

 

הקבלה לתואר השני תהיה על תנאי הצגת זכאות לתואר ראשון בציון גמר, בהתאם לדרישות החוג, עד סוף סמסטר ב' של השנה הראשונה ללימודיהם. 

 • אין צורך במכתבי המלצה.
 • מועמדים שיתקבלו לתכנית ידרשו להציג גיליונות ציונים מקוריים לפני תחילת הלימודים, באגף רישום ומינהל תלמידים, מדור תואר שני, בניין וינר גרוס, אוני' ת"א רמת אביב.

 

2.   יש להעביר למזכירות ביה"ס לעבודה סוציאלית, תוך שבועיים מביצוע הרישום המקוון, את יתר המסמכים הנדרשים להגשת מועמדות.

 • את המסמכים יש להגיש בעזרת השאלון האלקטרוני שנמצא באתר החוג לעבודה סוציאלית. הכניסה לטופס הרישום האלקטרוני למועמדים תתאפשר בעזרת מספר אסמכתא שיתקבל לאחר הרישום המקוון האוניברסיטאי.
 • יש למלא את הרישום האלקטרוני רק כשבידכם כל האישורים והמסמכים הנדרשים.

 

בשאלון האלקטרוני תידרשו למלא פרטים ולהעלות כקבצים אלקטרוניים את המסמכים הבאים:

 • קורות חיים מפורטים בסדר כרונולוגי עד 2 עמודים (בדומה לקורות חיים לצורך עבודה - אין תבנית אחידה). רצוי להוסיף פרטים אודות מסגרות עבודה והתנדבות.
 • אישור (אחד) על ניסיון בפעילות/עשיה חברתית או אחרת הקשורה לעולמות התוכן של מקצוע העבודה הסוציאלית. על המועמדים למלא טופס אישור העסקה או התנדבות.

 

הרישום לתכנית ההשלמות הוא עד 7.4.2019,  מסמכים יתקבלו במשרד הרישום או בחוג עד לתאריך 28.4.19.

תשובות ישלחו החל מחודש יוני 2019.

לא יתאפשר רישום מאוחר.

 

הליך קבלה

בתום הרישום יחל הליך מיון המועמדים שנרשמו לתכנית:

 • מועמדים שנרשמו לתכנית במועד, אך לא עומדים בדרישות הרישום לתכנית, יקבלו הודעות דחיה.
 • מועמדים שנרשמו לתכנית במועד ועומדים בדרישות הרישום ימוינו על בסיס הישגיהם הלימודיים בתואר הראשון (או השני) שלמדו.
 • אנו מזמנים לראיון קבוצתי את המועמדים בעלי הציון הגבוה ביותר (בתואר הראשון או השני שלמדו), מתוך אלו שעמדו בתנאי הרישום. הראיונות מתקיימים מדי שנה בחודשים אפריל-יוני. לא כל המועמדים שעומדים בדרישות הרישום יזומנו לראיון.
 • בתום הראיונות יקבלו המועמדים הודעה על סטאטוס מועמדותם (קבלה, דחיה, או הימצאות ברשימת המתנה).
 • מדי שנה אנו מקיימים רשימת המתנה (המורכבת ממועמדים שעברו ראיון, וכאלו שלא עברו ראיון), ובהתאם למימוש הקבלה לתכנית, אנו פונים למועמדים ברשימה זו. רשימת ההמתנה נשמרת עד מועד תחילת הלימודים. מועמדים שנמצאים ברשימת ההמתנה ולא עברו ראיון, יזומנו לראיון (פרטני או קבוצתי) במידה ויגיע תורם ברשימת ההמתנה. 

 

קבלה לשנה מתקדמת

ועדת הקבלה לתכנית תשקול קבלה של מועמדים לשנה מתקדמת בתנאים הבאים:

 • עמידה בדרישות הקבלה לתכנית ההשלמות
 • הגשת גיליון ציונים רשמי ומקורי מהמוסד בו החלו לימודיהם בתכנית ההשלמות בעו"ס
 • אישור רשמי על הכשרה מעשית
 • קו"ח ואישור העסקה/התנדבות
 •  המעוניינים להתקבל לשנה מתקדמת בתכנית ההשלמות  בחוג לעו"ס, מתבקשים לפנות בדוא"ל למזכירת התוכנית  shiraa@tauex.tau.ac.il  לקבלת פרטים.
 • רישום לתכנית יתקיים בתאריכים הבאים:10.9.19 –.10.10.19 רק לאחר בדיקת כל המסמכים וראיון אישי ובאישור מזכירת התכנית בלבד.

 שכר הלימוד

לשכר הלימוד שני מרכיבים:

 • תשלום עבור לימודי ההשלמה (כולל ההכשרה המודרכת בשדה). סכום זה מחושב, על פי הנהוג באוניברסיטת תל אביב, בסכום של 5% משכר הלימוד לתואר שני עבור כל שעה סימסטריאלית (כולל השעות הסמסטריאליות המחושבות עבור ההכשרה המודרכת בשדה). תשלום זה כולל את 48 ש"ס של לימודי ההשלמה (ראה תכנית הלימודים).
 • תשלום עבור לימודי תואר שני בעבודה סוציאלית, כנהוג על פי כללי שכר הלימוד לתואר שני.

לפרטים על גובה שכר הלימוד העדכני לתואר שני »

 

חריגים

וועדת הקבלה של בית הספר לעבודה סוציאלית תדון בבקשות לקבלה חריגה ללימודי ההשלמות לתואר שני בעבודה סוציאלית רק במקרים של מועמדים שעומדים בתנאי הרישום והקבלה לתוכנית במלואם, ולאחר שקיבלו הודעת דחיה. ההחלטה תתבסס על מגוון שיקולים: נסיבות חיים אישיות (צריכות להיות מגובות במסמכים רלוונטיים ), שפת אם שאינה עברית, מספר מקומות פנויים וכישורי המועמד כפי שהם משתקפים בנתוניו האישיים. מועמדים אשר יבקשו לפנות לוועדת חריגים ידרשו להעביר מכתב המסביר את הבקשה לקבלה חריגה וכן את פרטי המייל להתקשרות עם שני ממליצים. על המועמד להעביר את הבקשה לוועדת חריגים עד ל  31.8.2019 .  

הדיון במועמדותם של מי שבחרו בבית הספר לעבודה סוציאלית בעדיפות שנייה ייערך בחודש ספטמבר על בסיס מקום פנוי. 

 מועמדים שיתקבלו ללימודי השלמה לתואר שני - בבית הספר לעבודה סוציאלית, ולא ישלמו את המקדמה במועד שנקבע להם, תבוטל קבלתם

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>